top of page

PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI

tj. klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych 

 

Niniejszy dokument określa zasady, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez ByArb Piotr Bytnerowicz Arbitration (dalej: „ByArb”). 

Dane osobowe są przetwarzane przez ByArb w sposób rzetelny i zgodny z prawem, w poszanowaniu zasad określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”), takich jak zasada poufności, zasada minimalizacji danych, zasada rzetelności czy zasada ograniczenia celu i czasu przetwarzania. 

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi realizację obowiązku informacyjnego względem osób, których dane dotyczą, uregulowanego w art. 13 i 14 RODO.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej również: „ADO”) jest adwokat Piotr Bytnerowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ByArb Piotr Bytnerowicz Arbitration z siedzibą na pl. Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, NIP: 9512075307.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Mogą Państwo skontaktować się z ByArb:

 • listownie na adres: ByArb Piotr Bytnerowicz Arbitration, pl. Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa,

 • drogą elektroniczną na adres office@byarb.com,

 • telefonicznie pod numerem telefonu +48 602515323.

 

KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA 

W poniższej tabeli wskazano kategorie danych osobowych przetwarzanych przez ByArb, a także cele i podstawy prawne tego przetwarzania.

Powyższe wyliczenie kategorii przetwarzanych danych osobowych nie jest wyczerpujące. ByArb może przetwarzać także inne niż wskazane powyżej kategorie danych osobowych, o ile przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych w tabeli.

Przekazywanie ByArb danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z ByArb oraz świadczenia usług prawnych przez ByArb.

 

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami przetwarzanych przez ByArb danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 • współpracujący z ByArb adwokaci, radcowie prawni, notariusze, doradcy oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych,

 • podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe, banki),

 • instytucje arbitrażowe oraz zespoły orzekające w postępowaniach arbitrażowych (tzw. trybunały arbitrażowe), 

 • podmioty świadczące różnego rodzaju usługi np. informatyczne, płatnicze, księgowo- finansowe, windykacyjne, niszczenia dokumentów, pocztowe oraz kurierskie.

ByArb może przekazywać Państwa dane osobowe powyższym kategoriom podmiotów tylko w zakresie niezbędnym dla realizacji opisanych powyżej celów przetwarzania. ByArb nie przekazuje żadnych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

ByArb przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. Zatem, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:

 • celem wykonania umowy – do momentu jej rozwiązania bądź wygaśnięcia;

 • celem ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń;

 • celem reprezentacji w postępowaniu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone – przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się to postępowanie,

 • celem wypełnienia ciążących na ByArb obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do (z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 16a Prawa o adwokaturze związanych m.in. z ochroną tajemnicy adwokackiej):

 • żądania dostępu do Państwa danych osobowych, 

 • żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 16 – 18 RODO,

 • przenoszenia danych osobowych, o ile zachodzą przesłanki określone w art. 20 RODO,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Celem skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z ByArb korzystając z danych kontaktowych wskazanych powyżej.

Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez ByArb danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

bottom of page